logo TJ Spartak Perštejn

 

fotbaltenisvolejbalnohejbal stolni_tenis rekreační sport

Stanovy TJ Spartak Perštejn

S T A N O V Y

TJ Spartak Perštejn, z.s.

___________________________________________

I.

Základní ustanovení

1. TJ Spartak Perštejn, z.s. je právnickou osobou, upravenou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), jež je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

2. TJ Spartak Perštejn, z.s. má právní osobnost.

3. Sídlem TJ Spartak Perštejn, z.s. je Husova 131, 43163 Perštejn

II.

Účel

1. Základním účelem TJ Spartak Perštejn, z.s. je :

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ Spartak Perštejn, z.s. k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů TJ, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

III.

Orgány TJ Spartak Perštejn, z.s.

1. Orgány TJ Spartak Perštejn, z.s. jsou :

a) valná hromada,

b) výkonný výbor.

2. Nejvyšším orgánem TJ Spartak Perštejn, z.s. je valná hromada složená ze všech členů TJ Spartak Perštejn, z.s. Každý člen TJ Spartak Perštejn, z.s. je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za pět let. Pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů TJ Spartak Perštejn, z.s., popř. výkonný výbor nebo předseda výkonného výboru, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o zrušení TJ Spartak Perštejn, z.s. a v tomto případě současně i o jeho likvidaci,

b) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku

c) rozhoduje o názvu, sídle, účelu a symbolice TJ Spartak Perštejn, z.s.,

d) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ Spartak Perštejn, z.s.,

e) volí a odvolává členy výkonného výboru a revizní komise a rozhoduje o počtu členů těchto orgánů; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je pětileté,

f) schvaluje a projednává zprávu výkonného výboru o činnosti TJ Spartak Perštejn, z.s. a o stavu majetku TJ Spartak Perštejn, z.s., schvaluje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku TJ Spartak Perštejn, z.s., schvaluje rozpočet TJ Spartak Perštejn, z.s.

g) stanoví hlavní směry činnosti TJ Spartak Perštejn, z.s. pro příští období,

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů TJ Spartak Perštejn, z.s. s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů TJ Spartak Perštejn, z.s., pokud valná hromada nerozhodne jinak.

5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů TJ Spartak Perštejn, z.s. s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

6. Valnou hromadu svolává předseda výkonného výboru TJ Spartak Perštejn, z.s.

7. Výkonným a statutárním orgánem TJ Spartak Perštejn, z.s. je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ Spartak Perštejn, z.s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Výkonný výbor zastupuje TJ Spartak Perštejn, z.s. navenek a rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

8. Výkonný výbor má počet členů stanovený valnou hromadou zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru může být pouze osoba, která dosáhla věku 18 let, má právní osobnost a svéprávnost, je bezúhonná a je členem TJ Spartak Perštejn, z.s. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

9. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b) organizuje a řídí činnost TJ Spartak Perštejn, z.s.,

c) zabezpečuje řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů TJ Spartak Perštejn, z.s.,

d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ Spartak Perštejn, z.s.,

e) spolupracuje se sportovními svazy,

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,

jinými organizacemi a fyzickými osobami,

g) k zabezpečení činnosti TJ Spartak Perštejn, z.s. vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

10. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

IV.

Společné zásady členství

1. Členem TJ Spartak Perštejn, z.s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ Spartak Perštejn, z.s. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem.

V.

Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů TJ Spartak Perštejn, z.s. jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ Spartak Perštejn, z.s. jako celku a to za podmínek stanovených TJ Spartak Perštejn, z.s. a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ Spartak Perštejn, z.s. závazně přijaty,

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ Spartak Perštejn, z.s.,

d) účastnit se jednání orgánů TJ Spartak Perštejn, z.s., jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů TJ Spartak Perštejn, z.s.

2. Základní povinnosti řádného člena jsou:

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ Spartak Perštejn, z.s. a základní etické a mravní normy sportovce,

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Spartak Perštejn, z.s.,

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ Spartak Perštejn, z.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ Spartak Perštejn, z.s., pokud o tom příslušný orgán TJ Spartak Perštejn, z.s. podle stanov rozhodl,

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,

d) úmrtím člena či zánikem TJ Spartak Perštejn, z.s..

VI.

Oddíly

1. Oddíl je základním článkem TJ Spartak Perštejn, z.s., který nemá právní subjektivitu.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ Spartak Perštejn, z.s. provozováno.

3. Výkonný výbor volí z členů TJ Spartak Perštejn, z.s. předsedu jednotlivých oddílů.

4. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje výkonný výbor.

VII.

Majetek TJ Spartak Perštejn, z.s. a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ Spartak Perštejn, z.s. jsou zejména :

- příspěvky členů TJ Spartak Perštejn, z.s.,

- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ Spartak Perštejn, z.s., zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ Spartak Perštejn, z.s. vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

- příspěvky a dotace od sportovních svazů,

- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

- majetek převedený do vlastnictví TJ Spartak Perštejn, z.s. členem TJ Spartak Perštejn, z.s.

2. Majetek TJ Spartak Perštejn, z.s. je ve vlastnictví TJ Spartak Perštejn, z.s. jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ Spartak Perštejn, z.s.

4. Vlastní činnost TJ Spartak Perštejn, z.s. se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ Spartak Perštejn, z.s. při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ Spartak Perštejn, z.s. a jednotlivých oddílů.

VIII.

Jednání za TJ Spartak Perštejn, z.s.

Za TJ Spartak Perštejn, z.s. jedná předseda výkonného výboru a to tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu TJ Spartak Perštejn, z.s. připojí svůj podpis. Dále může za TJ Spartak Perštejn, z.s. jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.Vonné oleje do aroma lamp Správa autoparku . Jeřábnické práce za nejvýhodněší cenu v Praze a Středočeském kraji.